Ing. Marek Hrubý

Ing. Marek Hrubý

ředitel, Agra pojišťovna

Nedávno zaznělo v médiích, že sucho je v našem zemědělství nepojistitelným rizikem. Agra pojišťovna, která spravuje zhruba čtvrtinu pojištěné zemědělské půdy v ČR, nabízí pojištění sucha od 1. ledna 2016. Jakým způsobem toto pojištění funguje a jak je to u nás s jeho dostupností?

Jakým způsobem toto pojištění funguje a jak je to u nás s jeho dostupností?

Loňské sucho snižující úrodu, nedostatek podzimních srážek, chybějící sněhová pokrývka, odkládané spuštění Fondu těžko pojistitelných rizik – to jsou skutečnosti, které zneklidňují nejednoho zemědělce. Pro pojistitele tak znamená sucho hned několik výzev. Předně je to riziko plošné, může postihnout opravdu velké oblasti. A na druhé straně je špatně měřitelné, vstupují do něj další faktory jako kvalita půdy, rozdílná citlivost plodin na nedostatek vláhy v průběhu vegetačního období, panující teploty a další faktory. Není jednoduché postavit pojistný produkt tak, aby poskytoval přiměřenou pojistnou ochranu, nebyl příliš drahý pro klienta a současně byl dlouhodobě udržitelný pro pojišťovnu.

Mohou v tom pomoci moderní technologie?

Vedle klasického pojištění se v Evropě i ve světě používá indexové pojištění. To pracuje výhradně s meteorologickými daty, především údaji ke srážkám, případně i teplotě vzduchu. Naše mateřská společnost toto pojištění poskytuje vedle Rakouska například v Rumunsku. Jeví se to na první pohled jako elegantní řešení – pojistné plnění se vyplácí automaticky, takzvaně od stolu. Má to však vedle jednoznačných výhod i nevýhody – srážkoměrné stanice nestojí na každém pozemku, v každé obci a interpolace není vždy zcela přesná. Může dojít k tomu, že někdo plnění neobdrží, přestože u něj reálný srážkový deficit nastal.

Takže pojištění sucha možné je. Je dostupné i pro české zemědělce?

Ano, jako čistě zemědělská pojišťovna máme potřebné know-how a pojištění sucha jsme začlenili do naší nabídky.  A umíme pojistit jak škody suchem při vzcházení, tak i pozdější, tedy na výnosu. Když jsme připravovali pilotní projekt pro český trh, vycházeli jsme z toho, že klienti se budou chtít levně pojistit pro případ katastrofálních škod. Praxe ovšem ukázala, že nároky klientů jsou vyšší, takže buď stávající produkt v příštích letech upravíme a rozšíříme, nebo přejdeme na zcela jiný model.

Vyšší nároky? Co si pod tím máme představit?

Klient samozřejmě vždy chce co nejnižší pojistné a co nejlepší pojištění, nejlépe bez spoluúčasti. Ale cena pojištění se odvíjí od rizika, které pojistitel nese. Když část rizika převezme ve formě spoluúčasti klient, může být pojištění levnější. Dalšího zlevnění lze docílit franšízou, tedy hranicí, kdy vzniká nárok na plnění. Je to podobné jako u havarijního pojištění auta – buď zaplatím vysoké pojistné a budu si moci na náklady pojišťovny nechat opravit i drobné poškození, nebo na pojištění ušetřím, ale drobné škody musím uhradit sám a na velkých se budu podílet spoluúčastí.

V médiích proběhly zprávy o připravovaném spuštění Fondu těžko pojistitelných rizik. Jak je jeho fungování slučitelné s vaší nabídkou?

O spuštění zmíněného fondu se hovoří již mnoho let. Pracovní skupina existovala již v době, kdy jsme pod značkou Agra pojišťovna vstupovali na český trh – a letos již slavíme desetileté výročí. Pojištění sucha tedy zatím určitě v nabídce zachováme a budeme jej dále rozvíjet a přizpůsobovat českému trhu. Klienti si na příslušné pojistné mohou zažádat o státní příspěvek z programu „Podpora pojištění“, to je ověřený a fungující systém.   

Pokud ke spuštění fondu dojde, doufáme v zájmu zemědělců v jeho naprostou transparentnost a svobodu volby. Komerční pojištění má jasná pravidla, pojistné podmínky, je pod dozorem ČNB. Pojišťovny mají rezervní fondy a samy jsou pojištěny u zajišťoven, mají tým zkušených likvidátorů. Nemůže nastat případ, že si klient zaplatí pojištění a na výplatu plnění nebudou peníze. 

Fond je koncipován vlastně jako vzájemnostní pojišťovací spolek se státní podporou. Státní příspěvek do něj bude tak velký jako vklady zemědělců – takže nezbývá než doufat, že zájem z jejich strany bude enormní. V opačném případě se fond dostatečně nenaplní a nemusí stačit na plné pokrytí vzniklých škod.

Není bez zajímavosti, že Österreichische Hagelversicherung, naše mateřská společnost, má právní základ ve formě vzájemnostního pojišťovacího spolku již od svého založení před bezmála 70 lety. Stejně jako fondy tedy necílí na generování zisku, ale funguje jako služba přispívajícím zemědělcům. Stará se o kompetentní a spravedlivou pomoc těm z nich, kteří se ocitli v nesnázích. A to i pod značkou Agra pojišťovna v České republice.

Jak probíhá likvidace škod způsobených suchem ?

Největší výzvou u pojištění sucha je stanovení správného postupu pro určení výše škody. Vezměte si škodu krupobitím – klient ji nahlásí, my přijedeme, prohlédneme pozemky, prověřenou metodikou stanovíme procento ztráty na výnosu a vyplatíme plnění. U sucha lze ztrátu na výnosu stanovit definitivně až po sklizni, musí se proti sobě postavit dosažený výnos proti „obvyklému“. A jsme u metodiky – jak získáme data k obvyklému a reálnému výnosu? Způsobilo škodu sucho, nebo ještě nějaký jiný faktor?

K tomuto jsou zapotřebí dlouhodobé zkušenosti a kompetence, které naše pojišťovna získala díky svému dlouhodobému působení zejména v Rakousku. Přesto platí, že správně stanovit škodu suchem je mnohem náročnější než u škod způsobených jinými, běžně pojišťovanými riziky.

V praxi se likvidace provádí v několika fázích. V té první, nejdůležitější, je stanovení škody suchem na každém hlášeném pozemku, při první prohlídce porostu. V druhé části dochází k porovnání skutečné bilance sklizně se stanovenými údaji při první prohlídce. V závěru se pak odečte pouze spoluúčast na škodě a dojde k výplatě plnění.