Ing. Tomáš Reitermann

Ing. Tomáš Reitermann

vedoucí Odboru pojištění občanů, Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

Proč s přijetím nového občanského zákoníku podstatně vzrostl význam pojištění odpovědnostních rizik občanů?  

Nabytí účinnosti nového občanského zákoníku se promítlo do celé řady oblastí každodenního života. V oblasti náhrady újmy otevřela nová právní úprava cestu podstatnému nárůstu výše náhrad, které mohou být poškozeným přiznány a které mohou být při absenci kvalitní pojistné ochrany pro toho, kdo je za újmu odpovědný, v krajním případě až ekonomicky likvidační. Je to samozřejmě správná cesta, poškození by neměli doplácet na újmy, které jim způsobil někdo jiný.


Z tohoto důvodu je třeba posilovat povědomí laické veřejnosti o důležitosti nabízených druhů odpovědnostních pojištění, neboť lehkovážnost či podceňování reálně hrozících škod a z nich vyplývajících náhrad mohou učinit ze života skutečné drama. Nebude-li viník pojištěn, bude muset vzniklé újmy uhradit ze svých prostředků.
Z pohledu možných dopadů nové právní úpravy je velmi podstatná především změna v pojetí újmy za ublížení na zdraví či usmrcení člověka. Nahrazuje se nejen škoda (např. ztráta na výdělku, na důchodu, náklady léčení, náklady pohřbu a nově i náklady spojené s péčí o zdraví poškozeného a jeho domácnost jiné osobě), ale i nemajetková újma (bolestné, ztížení společenského uplatnění a nově i jiná nemajetková újma a duševní útrapy osob v případě usmrcení poškozeného či v případě zvlášť závažného ublížení na zdraví poškozeného). Ilustrativním příkladem může být více než dvojnásobný nárůst výše náhrad za odškodnění bolesti oproti tzv. "bodové vyhlášce" zrušené novým občanským zákoníkem nebo zrušení předchozí zákonné úpravy výše jednorázové náhrady pozůstalým. Ke každému případu se již přistupuje individuálně, což nepochybně bude mít mnohdy za následek velmi výrazný nárůst vyčíslených nároků na odškodnění – v nejzávažnějších případech v řádu milionů korun.

I v rámci náhrady škody na věci otevřel nový občanský zákoník cestu k nárůstu náhrad, když výslovně zakotvil, že při poškození věci se sice vychází (stejně jako v minulosti) z obvyklé ceny věci v době vzniku škody, současně se ale zohlední, co poškozený musí účelně vynaložit k obnovení nebo nahrazení funkce věci, čímž se připouští, že cena opravy může obvyklou cenu věci převýšit.

Významný posun přinesla nová právní úprava i stran náhrad v případě poranění zvířete, které už není považováno z právního hlediska za věc, jako tomu dříve bylo. Při poranění zvířete je škůdce povinen nahradit účelně vynaložené náklady spojené s péčí o zdraví zvířete, a to i v případě, že podstatně převyšují cenu zvířete, pokud by je vynaložil rozumný chovatel v postavení poškozeného. V těchto případech tedy není možné spoléhat na to, že pokud můj pes puštěný na volno vážně poraní psa jiného majitele, nehrozí mi náhrada vyšší, než je aktuální tržní cena zraněného psa.

Nárůst rizika však nespočívá jen v hrozbě vyšších náhrad za způsobené újmy.
Nová právní úprava přináší zpřísnění i v podobě zavedení některých nových případů tzv. objektivní odpovědnosti, tedy situací, kdy můžeme nést odpovědnost za újmu i v případě, že jsme ji nezpůsobili zaviněným porušením své povinnosti.

Takovým případem je nově konstruovaná odpovědnost za újmu způsobenou zvířetem. Vlastník zvířete odpovídá za újmu, kterou jeho zvíře způsobí, bez ohledu na své zavinění, a to dokonce i v případě, že dohled nad zvířetem svěřil někomu jinému.

V podstatně větším ohrožení jsou nově také vlastníci budov, kteří odpovídají – opět bez ohledu na to, zda zaviněně porušili svoji povinnost – za újmu způsobenou zřícením budovy nebo odloučením její části nejen v důsledku nedostatečné údržby, ale i vady budovy, a to bez ohledu na to, zda ji vůbec měli a mohli zjistit (například v situaci, kdy dojde k uvolnění střešní krytiny, okapu, římsy či jiného stavebního prvku z budovy v důsledku vadně provedené řemeslné práce).

Kvalitní pojištění odpovědnosti za újmu zpravidla automaticky zahrnuje i úhradu nákladů právní ochrany. Jde o náklady řízení o náhradě újmy před příslušným orgánem, náklady právního zastoupení klienta v tomto řízení či na jeho obhajobu v trestním řízení před soudem ve všech stupních. I tento právní servis má určitě nemalý význam a napomůže klientům ušetřit citelné výdaje.