Mgr. Jitka Chizzola

Mgr. Jitka Chizzola

Předsedkyně představenstva, D.A.S. Pojišťovna, a.s.

Pojištění právní ochrany má za úkol podporovat pojištěného při prosazování jeho právních zájmů a nést riziko vzniklých nákladů, popřípadě je zmírnit. Můžete představit toto pojištění detailněji?

 

Stále uspěchanější svět na nás klade čím dál vyšší nároky a vystavuje nás větším a komplikovanějším nástrahám. Nejde jen o osudové katastrofy, které nám žití obrátí totálně vzhůru nohama. Mohou nastat také situace, které vám mohou minimálně dost otrávit život, zvláště, pokud v nich jste sami či nemáte dost peněz, abyste si zaplatili někoho, kdo vás jimi úspěšně provede. Mnohdy situace nedokážeme řešit vlastními silami a jsme nuceni čelit nemalým překážkám při získání našich oprávněných nároků. Právě proto je zde pojištění právní ochrany, které prosazuje právní zájmy jak jednotlivého občana, tak i ty, které souvisejí s podnikatelskou činností. Do situace, kdy budeme potřebovat právní pomoc, se může dostat opravdu každý. Ne nadarmo se říká, že štěstí přeje těm připraveným a opravdu je vždy lepší být na vše připraven.

Čím se pojištění právní ochrany liší od ostatních více známých produktů?

Mezi běžně známé druhy pojištění patří havarijní, životní, úrazové, pojištění odpovědnosti za škodu, povinné ručení, pojištění nemovitostí, apod. Tyto varianty mají jeden základní shodný prvek – dojde-li k pojistné události, vyplácejí se především peníze, jež mají „zalepit“ finanční ztrátu, kterou vám zásah v podobě pojistné události způsobil. Pojištění právní ochrany však poskytuje něco trochu jiného. Pokud se objeví pojistná událost, poskytuje tento typ pojištění především službu v podobě komplexního právního řešení problému. Pojistným plněním tedy nejsou primárně peníze (i když ty jsou pochopitelně vydávány za zajištění služeb), ale právní služba, chcete-li právní servis.

Jak vypadají typy pojistného plnění ?

Jak už bylo řečeno, pojistnou událostí je v tomto případě právní problém klienta, který, pokud se rozhodne pro tento způsob řešení, dostanete možnost kontaktu s právníkem - likvidátorem. Příslušný právník případ posoudí, poradí, co je aktuálně potřeba udělat, jaké důkazy shromáždit a naznačí směr, kterým je třeba se vydat. Složitější případy jsou předávány advokátům, které si může klient zvolit sám, nebo je na jeho přání vyhledá a zkontaktuje pojišťovna, jež se právní ochranou zabývá. Když dojde případ tak daleko, že je nutné obrátit se na soud, zaplatí pojišťovna kromě služeb advokáta i soudní poplatek, jistinu na předběžné opatření, náklady na vyvolání a vedení exekuce, cestovné k soudu - pokud je soudně nařízena přítomnost u jednání, a další účelně vynaložené náklady. Pojišťovna uhradí i znalečné za soudně nařízené znalecké posudky a, také, znalečné v případě posudků mimo soudní řízení, je-li jejich pořízení účelné, a pokud se připojistíte. Pojišťovna klientovi hradí, a to je zejména důležité, i náklady na soudní řízení protistrany i státu, pokud se „nezadaří“ a soud klient prohraje, pojistitel tudíž nese i riziko prohry tam, kde se negativní vývoj případu nedal předvídat. Formou bezúročné půjčky jsou poskytnuty i prostředky na kauci za účelem vyloučení vyšetřovací vazby. To zejména ocení klienti - řidiči cestující do zahraničí, kde například při závažných dopravních nehodách, kdy jsou podezřelí ze zavinění, vyšetřovací vazba velmi reálně hrozí. Zjednodušeně se dá říci, že peníze stojí pochopitelně v pozadí všeho, co toto specializované pojištění nabízí, jen jsou poskytovány prostřednictvím právní služby, která pomáhá řešení právního problému.

Které nejčastější typy problémů toto pojištění kryje?

Častým problémem je vymáhání náhrady škody – z dopravní nehody, z úrazu v občanském životě, z pracovního úrazu, za ukradený či poškozený majetek; jednání s pojišťovnami, které reprezentují viníky škod – pojišťovny povinného ručení při dopravních nehodách, pojišťovny odpovědnostní, atd.Dalším typickým příkladem je zastupování v trestních či přestupkových řízeních pro nedbalostní delikty – zde se pojistná ochrana hojně využívá zejména v případech dopravních přestupků a v případech závažných dopravních nehod, kdy je proti klientovi vedeno trestní řízení pro ublížení na zdraví; ochrana je poskytnuta i v případech, je-li řízení vedeno v zahraničí (EU a naprostá většina ostatních evropských států);  Třetím častým příkladem je právní pomoc při řešení široké škály dalších především závazkověprávních sporů – reklamace, výpovědi z pracovních poměrů, spory z leasingové a úvěrové smlouvy, kupní smlouvy, smlouvy o dílo, sousedské spory atd.

Jakému zájmu se pojištění právní ochrany těší v zahraničí?

Obecně lze říci, že právní ochrana je více rozšířena v zemích západní Evropy. Např. Německo, Francie a Rakousko jsou v této oblasti pojištění na světové špičce.  V těchto zemích si lidé více uvědomují důležitost a užitek plynoucí z právní ochrany a využívají ji i při řešení zdánlivě malicherných problémů. Ve východní Evropě je zatím vývoj poměrně pozvolný, i když se vzrůstající křivkou. Je to pravděpodobně dáno historií. O to větší je zde však prostor pro naši pojišťovnu.

Perspektiva pojištění právní ochrany?

Pojištění právní ochrany je na českém trhu poměrně mladou záležitostí (na rozdíl od zahraničí). V roce 1995, kdy naše pojišťovna jako první začala tento druh pojištění nabízet i v Česku, bylo úplnou novinkou a pouze hrstka vyvolených věděla, k čemu vlastně slouží. Ani dnes není povědomí české veřejnosti o tomto specializovaném pojištění příliš vysoké. Je běžné, že se pojistíme při koupi nemovitosti či nového automobilu, ale pojištění právní ochrany zatím nemá v Čechách vybudovanou patřičnou tradici. Další překážka leží v myšlení většiny Čechů, kteří jsou přesvědčeni, že v budoucnu žádné právní služby nebudou potřebovat. Přitom v případě nenadálé události často litují, že si pojištění nesjednali včas, a vynakládají nemalé prostředky za konzultace a soudní výlohy. Tento styl přemýšlení je nutné osvětou změnit, je totiž nadmíru jasnější, že pojištění právní ochrany bude stále více nabývat na významu. Je zapotřebí si uvědomit, že žijeme v právním státě a jak se říká: „neznalost práva neomlouvá“. Snad každý z nás se již dostal do situace, kterou by bylo namístě konzultovat s právníkem. Právě pro tyto případy je zde právní ochrana jako komplexní soubor produktů, které jsou cíleně navrženy dle přání a potřeb klientů. Každý člověk má právo se bránit a spojení se silnou, stabilní společností jeho vyhlídky na úspěch zcela jednoznačně zvyšují.