Kateřina Lhotská

Kateřina Lhotská

Insurance Competence Expert, NESS Czech s.r.o.

Můžete okomentovat aktuální trendy, které potvrdily výsledky pojistného trhu za loňský rok? Jak významný přesah budou mít i do letošního roku a proč?

 

Pro správnou interpretaci výsledků a odhad trendů je nutné pracovat se srovnatelnými údaji. Je tedy nezbytné zohlednit změny metodiky vykazování výsledků ČAP do historie. Jednoduché je to v případě očištění vykazovaných objemů od postoupeného pojistného a započítání jednorázově placeného pojistného jednou desetinou. Zpětná aplikace poslední změny – zahrnutí pojistného z přeshraničních služeb – je složitější. Důvodem je nedostatek údajů pro její zohlednění v potřebném detailu. Jedinou cestou je tak očištění výsledků ČAP za 4. čtvrtletí 2012. Dopad je překvapivý.  Trh téměř stagnuje, a tak i malá úprava může zvrátit klesající trend na rostoucí nebo naopak. Zatímco podle nové metodiky zaznamenal trh nepatrný pokles o 0,1%, po očištění o přeshraniční služby dosáhnul mírného růstu o 0,3%. V neživotním pojištění neočištěný trh klesl o 1,4%, „čistý“ trh však zaznamenal úbytek jen 0,9%. Nejmenší dopad má rozdílnost metodik v životním pojištění: růst o 1,9% pro neočištěný trh respektive o 2% pro očištěný. Přeshraniční služby tedy tentokrát výsledky trhu zhoršovaly.

V roce 2013 nás nejspíš nečekají žádné razantní změny vývojových trendů. Očištěný trh se bude nadále pohybovat blízko stagnaci, neživotní pojištění nepatrně poklesne (do 1%) a životní naopak mírně poroste (do 2%). Započtení přeshraničních služeb může tyto odhady mírně upravit, ale vzhledem k jejich nízkému podílu (zhruba 0,5% v neživotě a 1,5% v životě) to bude mít jen malý vliv. I když nelze vyloučit, že právě toto pojistné může zvrátit celkový výsledek stejně jako v roce 2012. Zamysleme se ještě nad vývojem v hlavních skupinách: pojištění vozidel, pojištění podnikatelů, běžně a jednorázově placené pojistné v životním pojištění.

Pojištění vozidel

Pro zachycení detailů vývoje je vhodné posuzovat výsledky za každé čtvrtletí. V tzv. povinném ručení došlo k největšímu propadu na počátku roku (-7,5%), pak byl pokles mírnější (4-4,5%). Nemá cenu opakovat, že za to mohou klesající sazby pojistného, ani to, jaký to má negativní dopad. Pojišťovny začaly postupně avizovat mírné navýšení sazeb u nové produkce a selektivní zvýšení pojistného pro „špatné řidiče“ (viníky škod). Dalo by se tedy očekávat postupné zmírnění poklesu. V samotném 4. čtvrtletí však došlo ke snížení objemu pojistného o 4,1%, tedy srovnatelnému jako v předchozích obdobích. To napovídá, že ze strany pojišťoven šlo spíše jen o „verbální zdražování“. Stále lákají potenciální klienty například na zálohové bonusy, nebo na sazby pro „špatné řidiče“ nižší, než jsou ty pro „dobré řidiče“ u konkurence. Vzhledem k tomu, že vývoj na začátku roku často kopíruje konec předešlého, nejspíš se záhy zásadní změny nedočkáme.  Vážnější z pohledu ziskovosti je situace v havarijním pojištění, kde sice došlo k celkově menšímu poklesu objemu pojistného (-2,3%), ale také k růstu škod. Znepokojivý je však větší pokles objemu pojistného ve 2. pololetí (Q1: -3,3%, Q2: -1%, Q3: -1,7%, Q4: -3%). Ani zde se tak letos asi žádných zásadních pozitivních změn nedočkáme. Budeme, stejně jako u povinného ručení, rádi za každý vývoj, který se bude stagnaci alespoň blížit.

Podnikatelská pojištění

V průběhu roku jsme zaznamenali vývoj jako na houpačce. Rok začal nadějným růstem (Q1: +3,8%), pokračoval rozpačitě (Q2: +0,02%), další čtvrtletí naznačilo slibný obrat (Q3: +4,6%), který byl vystřídán propadem v závěru roku (Q4: -7,4%). V poslední době jsme mohli zaregistrovat řadu informací o klesajících sazbách. Výsledek za 4. čtvrtletí tyto zprávy potvrzuje. Hrozí tak reálně pokles objemu pojistného, který by však neměl být tak hluboký jako v pojištění vozidel vzhledem k menší váze ceny jako faktoru pro rozhodování zákazníka. Nejspíš však končí několikaleté období růstu (od roku 2007). Bude v lepším případě vystřídáno stagnací.

Běžně placené pojistné

Trh si v této oblasti udržuje soustavný růst. Přestože nedosahuje intenzity z let 2007 a 2008 (kdy rostl o 6-7%), můžeme za současné situace (nechuť obyvatel utrácet) navýšení objemu pojistného o 2,3% považovat za dobrý výsledek. V průběhu roku došlo jen ve 3. čtvrtletí k malému poklesu o 0,8%, kdy se také zmenšil celkový počet smluv o 150 tisíc. Zajímavý byl vývoj tohoto ukazatele. Po malém úbytku na začátku roku (-37 tisíc), došlo k mírnému navýšení počtu smluv ve 2. čtvrtletí (+23 tisíc) a ke zmiňovanému propadu v letních měsících (-150 tisíc). Na konci roku se pak počet smluv zvýšil odhadem o 60 tisíc. Jednorázově placených smluv je méně a tak za výkyvy stojí hlavně změny u běžně placených. Celkově ubylo vloni zhruba 100 tisíc smluv. Pokles jejich počtu spolu s růstem objemu pojistného tak znamená, že roste průměrné pojistné. A to je pozitivní zpráva.

Jednorázově placené pojistné

Vývoj v jednorázech významně ovlivnil úspěch podzimní emise státních dluhopisů pro občany. Šlo totiž o konkurenční investiční nabídku. Největší pokles (-30%) jsme zaznamenali v 1. čtvrtletí. Byl ovšem dán porovnáním s mimořádně úspěšným počátkem roku 2011. I vloni jsme zaznamenali období, které výrazně převýšilo ostatní. Bylo to 2. čtvrtletí, kdy bylo dosaženo 8,9 miliardy pojistného (růst o 25,4%) a stalo se tak z tohoto pohledu nejúspěšnějším v historii našeho pojistného trhu. Objem by byl jistě vyšší, kdyby nedošlo k jarní emisi státních dluhopisů (i přes menší zájem). Vysokého růstu (+18,4%) bylo dosaženo i ve 3. čtvrtletí, ačkoliv v absolutní částce bývají letní měsíce obvykle nejméně úspěšné. Vloni bylo ovšem nejslabším poslední čtvrtletí roku, kdy naopak dosahují jednorázy tradičně největších objemů. Projevil se však vliv emise státních dluhopisů a došlo k poklesu o 16,3%. To velkou měrou určilo celkový meziroční propad jednorázů o 3,3%. Letos lze očekávat další mírný pokles, který ovšem nebude rozložen rovnoměrně v čase.