Ing. Radek Bureš

Ing. Radek Bureš

Vedoucí oddělení pojištění motorových vozidel pojišťovny Generali

Co vše má vliv na cenu havarijního pojištění, jak se určuje cena vozidla a jakými způsoby může být vypláceno pojistné plnění?

 

Samotné varianty se liší rozsahem rizik, která kryjí. Od pojištění allrisk, tedy pojištění proti všem rizikům (zejména havárii, živelním událostem, vandalismu, odcizení, neoprávněnému užití, požáru, výbuchu) až po jednotlivá rizika či jejich kombinace (např. živelní události, odcizení, vandalismus; samostatné odcizení vozidla; pouze živly, atd.).

Havarijní pojištění funguje na systému spoluúčasti, kterou se majitel vozu podílí na vzniklé škodě. Vybírat lze z řady variant. Od nejnižší (1 %) až po poměrně vysoké (20 i více %). Nejčastější spoluúčastí bývá 5 %, min. však 5 000 Kč či 10 %, min. však 10 000 Kč.

Vozidlo by mělo být pojištěno na cenu, jakou má k datu vstupu do pojištění. Při pojištění na nižší cenu se klienti vystavují riziku podpojištěnosti. V takovém případě má pojišťovna právo při vzniku škody krátit pojistné plnění v poměru ceny vozu v pojištění k jeho skutečné hodnotě. V opačném případě, kdy je cena při vstupu do pojištění vyšší než cena skutečná, jde o přepojištění. Z pohledu výplaty pojistného plnění nemá přepojištění význam, pouze je zbytečně hrazeno vyšší pojistné.

Jak se tedy určuje cena vozidla? U nového vozu je jí cena uvedená na faktuře vystavené u autoprodejce a to včetně doplňkové výbavy, která je pořízena nad rámec výbavy standardní. U ojetých vozidel je pojistnou částkou tzv. obvyklá cena vozu. Tedy cena, za kterou lze na trhu v ČR k datu sjednání pojištění pořídit vůz stejného typu, provedení a opotřebení. Obvyklá cena se stanovuje pomocí katalogů, které mají pojistitelé k dispozici. Při pojištění doplňkové výbavy ojetého vozidla, která byla do vozu dodána nad rámec standardního vybavení daného typu vozidla, je potřeba pojistnou částku o cenu této výbavy navýšit.

Cenu havarijního pojištění ovlivňuje řada faktorů.V první řadě je to rozsah pojištění, přičemž nejdražší je samozřejmě pojištění všech rizik (allrisk). Podstatná je samotná cena vozidla na vstupu do pojištění, které může pokrývat pouze území České republiky nebo, a to je nejčastější varianta, Evropu.

Dalším faktorem je značka a typ vozidla. Sazba se pro danou značku se odvíjí od dlouhodobých statistik vycházejících z pojistných plnění. Obecně platí, že čím „luxusnější“ značka, tím vyšší je sazba. U některých značek ji může do jisté míry ovlivňovat i její „oblíbenost“ u zlodějů.Na cenu pojištění má dále vliv stáří vozidla. U staršího vozidla je samozřejmě levnější než pojištění nového. Pokles však není přímo úměrný ceně vozu. Důvodem je princip hrazení škod na vozidle (viz níže).

Dalším faktorem je zvolená spoluúčast. Čím nižší částkou se pojištěný podílí na vzniklé škodě, tím vyšší bývá pojistné. Jednotliví pojistitelé mají celou škálu dalších kritérií, která ovlivňují konečnou cenu pojistného. Formou slevy nebo přirážky je zohledněna tzv. rizikovost klienta, která vychází z dlouhodobých statistik. Často bývá zohledňován věk či bydliště pojištěného (velká města, obce,.).Výslednou výši pojistného je možné snížit celou řadou slev a bonusů, které jednotliví pojistitelé poskytují. Mezi nejčastější patří např.:  

Sleva za propojištěnost – sleva v případě sjednání společně s povinným ručením, případně za další pojistné smlouvy u dané pojišťovny. Sleva za zabezpečení vozidla (pokud je vozidlo pojištěno na riziko odcizení) - čím spolehlivěji je vozidlo zabezpečeno (např. aktivní vyhledávací systémy), tím vyšší bývá sleva.Bonus za jízdu bez nehod – sleva dosahuje běžně od 5 až po 50 % z pojistného. Podle pravidel jednotlivých pojistitelů je na základě potvrzení od předchozího pojistitele zohledněn příslušný stupeň bonusu při vstupu do pojištění. V jeho průběhu je následně průběžně navyšován až po jeho maximální hranici. V případě pojistné události dochází k poklesu nebo odebrání bonusu, přičemž pravidla se u jednotlivých pojistitelů liší. Řada pojišťoven zohledňuje klientovi, který neměl havarijní pojištění a nemá tedy vyježděný bonus, dosavadní bezeškodní průběh z povinného ručení formou přiznání určitého stupně bonusu i v havarijním pojištění.

Jak vysoké pojistné plnění je vypláceno v případě pojistné události?

Záleží na tom, jde-li o škodu parciální či totální. Parciální škodou se rozumí taková škoda, kdy vozidlo je opravitelné a cena opravy nepřesáhne aktuální cenu vozu. V tomto případě by standardně pojistné plnění mělo pokrýt náklady na opravu vozidla, včetně nových náhradních dílů, pokud bylo potřeba tyto díly vyměnit. Pojištěný se tak na škodě podílí pouze do výše spoluúčasti, kterou si v pojistné smlouvě sjednal.

Totální škodou se rozumí takové poškození vozidla, kdy jej již nelze opravit anebo by jeho oprava přesáhla jeho obvyklou cenu. Takovou, za kterou lze v době pojistné události pořídit vozidlo stejného typu, provedení a opotřebení, přičemž se zohledňuje i stav nabídky  a poptávky na trhu s vozidly v České republice. V takovém případě poskytne pojistitel pojistné plnění ve výši odpovídající obvyklé ceny vozidla mínus cena zbytků (použitelných dílů, které lze prodat) a samozřejmě i po odečtení ujednané spoluúčasti pojištěného.

Za totální škodu je považováno i odcizení vozidla. Pojistné plnění v případě odcizení vozidla odpovídá obvyklé ceně vozidla ponížené opět o ujednanou spoluúčast pojištěného.V souvislosti s havarijním pojištěním nových vozidel stojí za zmínku pojištění GAP.

Pořízení nového vozidla určitě není investicí na zhodnocení vyložených peněz. Naopak. V prvních letech provozu jeho cena prudce klesá. Již po vyjetí z prodejny ztrácí vozidlo v průměru 10 % své ceny, po prvním roce provozu cca 30 % a po 3 letech se dostává cena vozidla v průměru k 50 % jeho pořizovací ceny. Dojde-li v tomto období k totální škodě na vozidle či k odcizení vozidla, je z pojištění GAP vyplacen rozdíl mezi pořizovací cenou vozidla a obvyklou cenou vozidla, kterou dostává klient uhrazenu z havarijního pojištění. Ve výsledku pak pojištění GAP pro vlastníka vozidla znamená, že v prvních např. 3 letech pojištění obdrží vždy v případě totální škody na vozidle od pojistitele plnění ve výši pořizovací ceny vozidla, tedy bez jakékoliv finanční újmy.