Ing. Jaroslav Kulhánek

Ing. Jaroslav Kulhánek

místopředseda představenstva a náměstek generálního ředitele, Pojišťovna České spořitelny a.s.

V současné době vrcholí práce na novele zákona o daních z příjmů, který je upraven zákonem č. 586/1992 Sb. Navrhuje se tato novela změny daňového zvýhodnění soukromého životního pojištění, případně jiné změny podmínek zvýhodnění životního pojištění obecně?

 

Tak jak je pravidlem, tak i pro rok 2011 se připravuje legislativní úprava daně z příjmů, která je provedena zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (dále jen „zákon o daních z příjmů“) a zákonem č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů (dále jen „zákon o rezervách). Oba zákony nabyly účinnosti 1. 1. 1993. 

V uvedených právních normách se navrhují změny, které jsou navrhovány zejména:

 • v souvislosti se zabezpečením provázanosti s novými právními předpisy resp. s provedenými změnami ve stávajících zákonech,
 • v návaznosti na vývoj legislativy EU,
 • v rámci plnění úkolů usnesení vlády,
 • v rámci 1. fáze konkretizace záměrů Koaliční smlouvy vč. navazujících úprav;
 • v souvislosti se záměrem odstranit neodůvodněné zvýhodnění poplatníků a
 • v souvislosti s potřebou reagovat na praktických zkušeností správců daně v oblasti přímých daní, kde byly identifikovány určité problémové okruhy, které se navrhují z důvodů zvýšení právní jistoty poplatníků a správců daně

Při řešení výše uvedených oblastí navržené úpravy zákona o daních z příjmů dochází rovněž k dílčím změnám ustanovení zákona o daních z příjmů, které upravují podmínky zdaňování soukromého životního pojištění.

Jaké tedy jsou nejvýznamnější návrhy úprav daňového zvýhodnění soukromého životního pojištění?

 1. Rozšiřuje se okruh subjektů poskytujících penzijní pojištění o tzv. instituce penzijního pojištění. Pro účely zákona o dani z příjmů se takovou institucí rozumí poskytovatel finančních služeb oprávněný k provozování penzijního pojištění bez ohledu na jeho právní formu, který je
  1. provozován na principu fondového hospodaření,
  2. zřízen pro účely poskytování důchodových dávek mimo povinný důchodový systém na základě smlouvy nebo na základě jinak sjednané účasti na penzijním pojištění a vykonává činnost z toho vyplývající a je povolen a provozuje penzijní pojištění v členském státě Evropské unie, Norska nebo Islandu a podléhá dohledu příslušných orgánů v tomto státě. V českém právu byla tato forma poskytování důchodových dávek upravena zákonem č. 340/2006 Sb.

   Zavedení této nové instituce je plněném požadavku EU zajistit koordinaci systémů sociálního zabezpečení, na území EU podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 988/2009.
   Vzhledem k tomu, že navrhovaná novela zákona o daních z příjmů nenavyšuje výši osvobozeného příjmu ve formě platby zaměstnavatele na penzijní pojištění, nebo soukromé životní pojištění a zůstává zachováno současných 24 tis. Kč a rovněž nezvyšuje odčitatelnou položku od základu daně ve výši 12 tis. Kč ročně ve formě příspěvku poplatníka daně na penzijní nebo soukromé životní pojištění, tak vlastně touto novelou nepřímo dojde ke zvýšení konkurence pro životní pojištění i k potencionálnímu snížení daňového zvýhodnění pro životní pojištění. 

 2. Ministerstvo financí došlo k závěru, že v mnoha případech dochází ke zneužívání možnosti tzv. mimořádných výběrů z kapitálové hodnoty soukromého životního pojištění a tato možnost je využívána ke krácení daně z příjmů. Proto navrhlo úpravu § 8, kterým se stanovuje základ pro výpočet daně z kapitálových příjmů.
  Návrhem novely zákona o daních z příjmů se tyto mimořádní výběry staví do stejné roviny jako výplata odkupného, kde se základ daně pro výpočet zvláštní sazby daně nesnižuje o pojistné zaplacené ve formě příspěvku zaměstnavatele za svého zaměstnance. 
  Od 1. ledna 2011, tak budou v případě mimořádných výběrů příspěvky zaměstnavatele vždy zdaněny 15 % sazbou daně z příjmů. 

  O dopadu na životní pojištění lze diskutovat. Na jedné straně může dojít k určitému snížení atraktivity životního pojištění a možná i horší pozici pojištění na trhu konkurenčních finančních služeb. Na druhé straně budou naše kmeny stabilnější. Naši klienti v dlouhodobém horizontu nakonec také ocení, že díky horším daňovým podmínkám vyřešili svou finanční situaci jiným způsobem a naspořené prostředky jim budou sloužit k udržení srovnatelné životní úrovně v jejich poproduktivním věku.

 3. Posledním významným návrhem na změnu zákona o daních z příjmů je iniciativa Ministerstva financí na rozšíření možnosti svobodně nakládat s pojištěním, kterou upravuje § 15 zákona o daních z příjmů. Návrhem novely se rozšiřují možnosti převoditelnosti pojištění bez povinnosti dodanit při ukončení pojistné smlouvy, jako jiný příjem, uplatněné snížení daně z důvodu zaplaceného pojistného v předchozích letech i na odkupné, pokud nebude toto odbytné vyplaceno poplatníkovi/pojistníkovi a bude převedeno na novou smlouvu. 
  Tento návrh novely se nesetkal s pozitivní odezvou v členských pojišťovnách ČAP. Nová úprava povede k další migraci pojistných smluv, a to i mezi jednotlivými pojišťovnami. Ve svém důsledku bude vést k poškození koncového klienta, destabilizaci pojistných kmenů a ani nepovede k naplnění cíle soukromého životního pojištění v dikci zákona, to je odložení spotřeby a zajištění na stáří. 

  Z jednání na Ministerstvu financí nevyplynula ochota ministerstva k návratu k původnímu znění. Určitou dohodu a snad podporu jsme našli pouze v takové změně tohoto ustanovení, kde ukončení smlouvy, nebo nedodržení podmínek pro soukromé životní pojištění by vždy zakládalo povinnost poplatníka dodanit, jako jiný příjem dříve uplatněný odpočet z titulu zaplaceného pojistného.

  Pro rok 2012 se uvažuje o novém zákonu o daních z příjmů. V současné době je tato úvaha o novém zákonu o daních z příjmů zejména motivována snahou zákon zjednodušit, snížit počet výjimek, zlepšit a usnadnit daňovou správu a vytvořit srozumitelnou právní normu. Další vývoj daňového zvýhodnění soukromého životního pojištění může tedy doznat určitých změn, a to i s ohledem na připravovanou reformu důchodového pojištění. Cílem ČAP je být aktivním účastníkem těchto jednání, a od Ministerstva financí máme příslib ke konzultacím při přípravě nové právní normy.