Ing. Vladimír Fuchs

Ing. Vladimír Fuchs

Obchodní ředitel, prokurista, Europ Assistance

Jak probíhá letošní letní turistická sezóna?

 V letošní turistické sezóně lze vysledovat několik trendů. Základní trend, který jsme již pozorovali v minulých letech, je výrazné navýšení počtu pojistných událostí v Egyptě. Egypt se stal velmi populární destinací českých občanů a počet pojistných událostí tomuto zcela odpovídá. 

Pouze v červnu a červenci řešila v Egyptě naše společnost 1306 pojistných událostí. Jde o 29% z celkových 4500 událostí řešených v uvedeném období. Sledujeme tedy výrazný nárůst oproti letním měsícům roku 2009, kdy na Egypt připadlo 20% ze všech událostí. Dalšími destinacemi podle počtu pojistných událostí jsou Řecko, Bulharsko a Chorvatsko. V Řecku jsme zaznamenali relativní pokles počtu řešených událostí o tři procenta na 19% ze všech pojistných událostí.  

Z pohledu diagnóz se na prvních místech vyskytují dvě významné skupiny. Nejčastější skupinou diagnóz jsou Gastrointestinální obtíže (potíže zažívacího ústrojí), které se nejčastěji vyskytují právě v Egyptě a Řecku. Samozřejmě se objevují častěji i v asijských (např. Indie) a jihoamerických (Brazílie, Kolumbie) destinacích , ale tyto destinace nejsou tak hojně navštěvované. Ošetření klientů se zažívacími potížemi jsme v období červen-červenec zajišťovali pro české občany ve více než 50 zemích a více než 1000 případech. Druhou skupinou diagnóz jsou infekce dýchacích cest a ORL. Ty jsou nejčastěji způsobené nevhodným užitím klimatizací ať již při cestování vozem nebo letadlem a nebo na hotelovém pokoji. Infekce dýchacích cest nejčastěji postihují i děti. Rodiče by proto neměli podceňovat pitný režim dětí a jejich nižší schopnost termoregulace a přizpůsobení se změnám klimatu. V červnu a červenci jsme dále nejčastěji intervenovali pro klienty v případech úrazů, dále při alergických projevech a kožních problémech. Pouze za zmíněné dva měsíce jsme také bohužel řešili i pojistné události s nejtragičtějšími následky. Zajišťovali jsme asistenci po  úmrtí českých občanů v zahraničí ve dvanácti případech. Nejčastěji se jednalo o následky dopravních nehod, srdeční příhody a úrazy.

Z oblasti dalších rizik se velmi využívanou službou stala asistence při ztrátě zavazadel a okradení, kterých jsme řešili několik. Klienti by si měli svá zavazadla hlídat zejména při přesunech a při překládkách zavazadel například z hotelu do autobusu apod.  Větší nárůst oproti roku 2009 jsme zaznamenali i v oblasti pojištění odpovědnosti (škody na majetku). Výskyt pojistných událostí pro tato rizika plně odpovídá zvýšené propojištěnosti českých občanů cestujících do zahraničí a také samozřejmě o celkovém vyšším povědomí o těchto rizicích.  

To, že je pojistná ochrana významným prvkem pomoci při cestování potvrzují i absolutní čísla. Byť se průměrná částka za běžné „letní“ ošetření pohybuje ve výši do 10 000 Kč, při jakékoliv komplikovanější diagnóze se plnění vyhoupne na desetitisíce a často náklady péče přesahují 100 000 Kč. I letos jsme v létě řešili několik případů atakujících maximální limity pojistných plnění ve výši milionů korun českých, nejvyšší vyplacená hodnota pojistného plnění za jednu událost přesáhla tři miliony korun českých. Hodnota cestovního pojištění je tedy pro klienty významná. Naopak se i tuto turistickou sezónu potvrzuje, že nedostatečné pojistné krytí může zcela zásadně ovlivnit finanční situaci osob, které lékařský výkon v zahraničí čerpají. 

Bohužel i letos už jsme se při řešení pojistných událostí setkali s několika klienty, kteří nebyli správně pojištěni. Nejčastěji se jednalo o chybějící připojištění sportovních aktivit. V takových případech je těžké určit, zda se chyba vyskytuje na straně zprostředkovatele či na straně klienta. Většinou jde i tak již o velmi nepříjemnou událost. Proto je třeba, aby se zprostředkovatelé a prodejci pojištění vždy dokázali dozvědět o důvodu zájmu o pojistnou ochranu a správně pomohli klientovi zvolit jeho pojištění, samozřejmostí by měl být i vhodný rozsah souvisejících  asistenčních služeb.