Tomáš Síkora

Tomáš Síkora

výkonný ředitel ČAP

V Evropě probíhá diskuze o regulaci prodeje tzv. strukturovaných investičních produktů. Víme už, zda bude mít nějaké zásadní dopady na český pojistný trh?

Očekáváme, že dopad na náš pojistný trh bude významný. Za strukturované investiční produkty se v tomto kontextu považují totiž i produkty investičního životního pojištění, podle některých pak dokonce všechny druhy životního pojištění kromě produktů plně rizikových. Evropská komise definuje uvedené  produkty obecně definuje jako tzv. produkty plnící obdobnou investiční funkci. 

Hlavním cílem připravované regulace je stanovení stejných, strukturovaně sdělovaných informačních povinností pro všechny druhy investičních produktů tak, aby si zákazníci mohli jednotlivé produkty mezi sebou porovnat a vybrat si podle svých potřeb ten nejvhodnější. Jako vzor by pro snazší orientaci v nabídce produktů měl sloužit standardizovaný informační dokument, vytvořený Výborem pro evropskou regulaci trhů s cennými papíry pro produkty investičních fondů. Již v rámci první konzultace Evropské komise jsme vyjádřili stanovisko, že produkty investičního životního pojištění nelze zcela zařadit do kategorie investičních produktů, protože vedle investiční složky obsahují také složku určenou ke krytí rizik (např. smrti, úrazu, invalidity aj.) a na rozdíl od produktů investičních fondů jsou dlouhodobého charakteru. Nepřehlédnutelný je rovněž fakt, že pojišťovny provozující produkty investičního pojištění jsou daleko více chráněny před rizikem insolventnosti než investiční fondy. Investice v tomto případě tak spotřebiteli nabízí větší záruky. Tato skutečnost by podle nás měla být v uvažovaném standardizovaném informačním dokumentu zohledněna.

Evropská komise dále navrhuje zavedení jednotných pravidel způsobu prodeje těchto produktů inspirovaných také regulací z oblasti prodeje investičních fondů. S tím nelze souhlasit, neboť regulace nebyla v prvotní fázi vzniku koncipovaná pro pojišťovací produkty a některá její pravidla tedy nelze do pojišťovnictví plně aplikovat. Domníváme se, že zveřejňování zprostředkovatelských provizí předjímané touto legislativou by mělo negativní dopad na distribuční kanály pojišťoven, aniž by přineslo přidanou hodnotu spotřebitelům.Ve spolupráci s Evropskou asociací pojišťoven a zajišťoven se chceme v průběhu konzultací iniciovaných Evropskou komisí soustředit na to, aby všechna specifika produktů investičního životního pojištění byla  komisí správně pochopena a zohledněna a aby regulace neznevýhodňovala pojišťovny vůči poskytovatelům ostatních investičních produktů při jejich prodeji. Po konzultaci základních tezí se všemi účastníky trhu a provedení studie dopadů můžeme očekávat přípravu legislativního návrhu směrnice v průběhu roku 2011.